فهرست

تماس با ما

کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی بابل

آدرس پستی: مازندران- بابل- خیابان شهید سرگرد قاسمی - بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان الغدیر طبقه 3 کد پستی: 81451-47166

تلفن:322252071-011

داخلی:1244

فکس: 32254392-011

ایمیل کتابخانه:  beheshti.lib@mubabol.ac.ir